• Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 • Inschrijven is mogelijk tot de aangegeven datum. Indien de opleiding inmiddels volzet is, krijgt je hiervan een melding.
 • De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 15 dagen na de factuurdatum en uiterlijk een week vóór de startdatum van de opleiding, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij inschrijving in de week vóór de startdatum van de opleiding, is de factuur onmiddellijk betaalbaar en is annuleren op dat ogenblik niet meer mogelijk.
 • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren per e-mail t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief).
  • Annuleren kan kosteloos tot 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding/cursus
  • Bij annulatie tussen 14 en 8 kalenderdagen voor aanvang van de cursus is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Bij annulatie < 7dagen voor aanvang van de cursus is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
 • Niet-betaling van de factuur en/of niet-aanwezigheid in de cursus (zonder schriftelijke annulatie ten laatste een week voor de startdatum) worden niet aanvaard als een geldige annulatie.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 55 €. Onverschuldigde bedragen worden op eenvoudig verzoek terugbetaald.
 • Overmacht: In geval een opleiding of sessie(s) niet kan/kunnen doorgaan omwille van overmacht (onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, die niet te wijten zijn EduAnimalis en die het onmogelijk maken om haar verplichtingen na te komen, bvb. natuurramp, staking, blokkade, opstand, epidemie/pandemie, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffing) behoudt EduAnimalis zich het recht voor deze uit te stellen, online te geven of te herplannen naar een latere datum en/of lesplaats, met behoud van de reeds gebeurde inschrijvingen, mits het aanbieden van een evenwaardig alternatief binnen een termijn van zes maanden.
 • Buiten gevallen van overmacht heeft EduAnimalis het recht om een geplande, nog niet gestarte cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of lesplaats, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven binnen de 2 weken na kennisgeving en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald.
 • Copyright: Alle cursusmateriaal – zowel de inhoud als het beeld/audiomateriaal, zowel in zijn geheel als in elk van de onderdelen, zowel bij klassikale als bij online opleidingen en webinars – is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend gebruikt worden door de cursist zelf, in het kader van de opleiding waarvoor hij/zij is ingeschreven. Niets ervan mag worden opgenomen (audio en/of visueel), doorgegeven, gedeeld, verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, of in enig systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens worden opgeslagen en/of consulteerbaar gemaakt, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de docent/spreker en EduAnimalis. Dit geldt ook met het oog op de naleving van de privacy/GDPR wetgeving.
 • Aansprakelijkheid: EduAnimalis besteedt uiterste zorg aan de kwaliteit van de opleidingen, begeleiding, adviezen en informatie, die zij ter goeder trouw en met de nodige vakkennis verstrekt. Ze kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, directe, indirecte, financiële of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toepassing, de interpretatie of het gebruik, op welke wijze dan ook, van de verleende opleiding, begeleiding, adviezen en/of informatie.
 • EduAnimalis  is niet verantwoordelijk voor schade (zowel materiële als lichamelijke) ten gevolge van ongevallen voor, tijdens of na de lessen, tenzij in geval van burgerlijke aansprakelijkheid.
 • De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van EduAnimalis, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur.
 • Na inschrijving en voor aanvang van de opleiding wordt meegedeeld welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor die opleiding verplicht zijn. Deze dient men gedurende de volledige opleiding op de juiste wijze te gebruiken, op aanwijzen van de docent. Het niet naleven van deze afspraak kan aanleiding geven tot weigering deelname, zonder recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.
 • De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. EduAnimalis behoudt zich steeds het recht voor de prijzen te wijzigen.

Aanvullende privacy verklaring:

Wanneer je je aanmeldt voor een activiteit (cursus, opleiding, webinar, etc.) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de activiteit uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EduAnimalis of die van een derde partij.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (kleine bestanden die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar  onze eigen beveiligde server of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.