EduAnimalis is een eenmanszaak onder de naam Jana Missiaen. De maatschappelijke zetel is
gevestigd te Zelebaan 94, 9160 Lokeren met ondernemingsnummer BE0507.889.624

Contactgegevens:

Mail: info@eduanimalis.be
Telefoonnummer: +32 478 6843 20

Lesgever: de ondernemer die workshops, lezingen, cursussen, opleidingen aanbiedt op het platform

Deelnemer: de consument die zich via het online platform inschrijft voor een workshop, lezing, opleiding, cursus.

Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving voor een van de lezingen, workshops, opleidingen of cursussen.

Platform: online website waarbij de ondernemer zijn lezingen, workshops, opleidingen of cursussen aanbiedt waar de deelnemers hun tickets kunnen kopen.

 

Wanneer je op eender welke wijze gebruik wilt maken van de website EduAnimalis, vragen wij
uitdrukkelijk de algemene voorwaarden aandachtig te lezen die vermeld staan op de site. Bij verder
bezoek of eender welk gebruik van de site, verklaar jij jouw akkoord met deze voorwaarden. Indien je
hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien je niet akkoord gaat met de inhoud
ervan, wordt er gevraagd de website van EduAnimalis niet verder te gebruiken.

 

Het is heel belangrijk dat de info die verstrekt wordt, wordt gedaan met oog op het verbeteren van
dierenwelzijn. Er worden geen lezingen, workshops, opleidingen,… toegestaan waarbij info verstrekt
worden die op eender welke manier het welzijn van het dier kan beschadigen. Het aanbevelen van
positieve straf wordt niet toegelaten. Indien dit toch gebeurt, wordt je onmiddellijk verwijderd uit de
bestanden en krijg je geen toegang meer tot jouw account, alsook worden er geen nieuwe lezingen,
workshops, opleidingen, … door die persoon toegelaten.
De duurtijd van de workshop, lezing, opleiding, … speelt geen rol.
Er worden geen 1 op 1 sessies aangeboden.

Het is verboden om vanuit EduAnimalis links naar eigen website of social media of andere platforms
te plaatsen. Dit wordt verwijderd uit de tekst of de aanvraag wordt geannuleerd.

1. Doel en inhoud van deze website
EduAnimalis heeft als doel informatie te verspreiden over honden en katten die ervoor zorgen dat het welzijn van deze dieren verbeterd wordt. Dit door educatie met oog op dierenwelzijn voor zowel professionals als voor eigenaars.

2. Het spreekt voor zich dat er op een respectvolle manier informatie gedeeld wordt.
EduAnimalis zet zich in om geen schadelijke, onaangepaste, illegale of expliciete teksten op
de website te laten plaatsen.

3. Aansprakelijkheid
EduAnimalis staat ervoor om geen schadelijke info aan te bieden op de site. Maar wij kunnen
nooit garantie bieden op de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de informatie.
Hierdoor kan EduAnimalis niet verantwoordelijk gesteld worden.
EduAnimalis is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de
gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie, noch voor de
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van
de ter beschikking gestelde informatie.
EduAnimalis is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten
aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van de website.
EduAnimalis is niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website.

2.1 Beschikbaarheid/ technische problemen website
EduAnimalis zal zijn best doen om voor een goede beschikbaarheid van de site te zorgen,
maar kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. EduAnimalis behoudt zich het
recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwingen de toegang tot de
website te onderbreken om technische redenen of andere redenen. De digitale inhoud kan
daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Noch de Deelnemer, noch de
Aanbieder kan hiervoor een vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties
blijft. EduAnimalis stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online
diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. EduAnimalis kan evenwel geen enkele
garantie bieden.
3.2 Relatie met derden
Wanneer EduAnimalis zou samenwerken met derden, wordt EduAnimalis niet aansprakelijk
gesteld voor schade die gemaakt zou zijn door derden.

4. Wijzigingen
EduAnimalis heeft het recht om de informatie op en werkingswijze van deze website, op elk
moment te wijzigen en deze voorwaarden aan te passen. Het is aan de websitegebruiker om
op regelmatige basis de algemene voorwaarden na te lezen. Door gebruik van deze website
erken je bovendien uitdrukkelijk het recht van EduAnimalis om deze website tijdelijk te
onderbreken of permanent stop te zetten, zonder dat dit tot enig recht op schadevergoeding
kan leiden.

5. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendom van EduAnimalis wordt beschermd door de Belgische auteurswet
en de Belgische wetten tot bescherming van databanken (de Wet van 10 augustus 1998
houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart
1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken en de Wet van 31 augustus 1998
houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996
betreffende de rechtsbescherming van databanken). Dit houdt in dat je zonder voorafgaande
toestemming van EduAnimalis geen afbeeldingen of teksten mag overnemen van deze
website en dat de structuur en de inhoud van de lijsten met links beschermd worden.

7. Annulatie na aankoop workshop, opleiding, cursus, lezing door de consument
Er wordt geen annulatie aanvaardt na aankoop van een opleiding, cursus, workshop, lezing
op de site van EduAnimalis. De deelnemer kan wel het ticket doorgeven. Dit dient gemeld te
worden aan de lesgever. Annulatie wordt enkel geaccepteerd binnen de 14dagen na
aankoop. Dit is de wet van het herroepingsrecht. Hier heeft de consument het recht om
binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van de overeenkomst op
afstand en dit conform aan het artikel VI. 47 ev. WER.
EduAnimalis betaald dit bedrag terug.

8. Annulatie van workshop, lezing, cursus, opleiding door de lesgever
Wanneer de lesgever zijn workshop, lezing, cursus, opleiding annuleert is hij
verantwoordelijk om zijn deelnemers tijdig te verwittigen. De lesgever zal het betaalde
inschrijvingsgeld terugstorten aan de ingeschreven deelnemers, zal hij het volledige bedrag
van de inschrijving terugbetalen. EduAnimalis wordt niet verantwoordelijk gesteld en zal ook
de commissie die gemaakt werd niet terug betalen.

9. De deelnemer dient minstens 18jaar en handelingsbekwaam te zijn. De persoon die
registreert namens een deelnemer rechtspersoon, garandeert dat hij/zij bevoegd is namens
de rechtspersoon te handelen.

10. Interactiviteit
Via de site EduAnimalis kan de deelnemer in contact komen met de aanbieder. Het is op
geen enkele wijze toegestaan om deze berichten te verspreiden aan derden.

11. Klachten
Alle klachten over de diensten moeten gegrond en gemotiveerd worden en uiterlijk binnen
de 2weken na aankoop van het ticket of na de workshop, lezing, opleiding, cursus. Dit moet
als aangetekend schrijven aan EduAnimalis geadresseerd te worden.
Indien er klachten zijn over workshop, lezing, opleiding, cursus, moet dit geadresseerd
worden aan de lesgever van deze workshop, lezing, opleiding, cursus.
De deelnemer stemt er mee in de klacht enkel per mail aan EduAnimalis bekend te maken,
gericht op het adres info@eduanimalis.be met het onderwerp “klacht + welke workshop,
lezing, opleiding, cursus”. De klacht wordt niet verspreid via andere kanalen of social media.
Indien dit wel gebeurt mag EduAnimalis een schadevergoeding eisen voor de belopen
imagoschade met een minimumbedrag van €1000 excl btw.

12. Toepasselijk recht en rechtbanken
Deze juridische voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Je gaat ermee
akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Dendermonde
bevoegd zijn.